§ 1

 1. Voucher/Bon podarunkowy jest wydawany w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 2. Voucher/Bon podarunkowy ma unikalny kod wygenerowany przez White Magic Clinic w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia na realizację usługi świadczonej przez White Magic Clinic. Warunkiem wydania Vouchera jest uprzednie opłacenie w pełnej wysokości świadczenia oferowanego przez White Magic Clinic oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Vouchery/Bony podarunkowe są dostępne w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę lub usługę .
 4. Termin ważności Vouchera/Bonu podarunkowego wynosi 6 miesiące od daty zakupu. Data ważności Vouchera/Bonu podarunkowego nie może ulec wydłużeniu.
 5. Klient w momencie zakupu usługi oferowanej przez White Magic Clinic deklaruje czy chce otrzymać Voucher/Bon podarunkowy.
 6. W przypadku niewykorzystania Vouchera/Bonu podarunkowego w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher/Bon.
 7. Klient nie ma prawa wymiany Vouchera/Bonu podarunkowego na świadczenie pieniężne.

§ 2

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera/Bonu podarunkowego jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher/ Bon podarunkowy. Voucher/ Bon podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
 2. Rezerwując wizytę z Vouchera/Bonu podarunkowego prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Voucher/Bon podarunkowy.
 3. W razie braku anulowania rezerwacji, na 24 h przed umówioną wizytą, Voucher/Bon podarunkowy uznajemy za zrealizowany.
 4. Klient, realizując Voucher/Bon podarunkowy podaje jego unikatowy numer. Zawsze na wizytę przynosi ze sobą Voucher/Bon podarunkowy.
 5. Voucher/Bon podarunkowy może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera/Bonu podarunkowego, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi.
 6. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera/Bonu podarunkowego, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 7. Płatność Voucherem/Bonem podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami.
 8. Vouchery/Bony podarunkowe imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 9. Vouchery/Bony podarunkowe na wybrane usługi mogą być wymienione na wszystkie inne usługi z oferty White Magic Clinic, z wyjątkiem zabiegów wykonywanych przez lekarza.
 10. Vouchery/Bony podarunkowe wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów prócz zabiegów wykonywanych przez lekarza.

§ 3

 1. Sprzedaż Voucherów/Bonów podarunkowych jest prowadzona bezpośrednio w salonie White Magic Clinic.
 2. Płatność za Voucher/Bon podarunkowy kupiony bezpośrednio w White Magic Clinic dokonywana jest przez Klienta gotówką lub kartą.

§ 4

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez White Magic Clinic zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio w White Magic Clinik Clinic w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań.
 2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

§ 5

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Inspiracja Kamila Piotrowska ul. Zwycięska 14ce/b 53-033 Wrocław
 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

a) realizacji Vouchera/Bonu podarunkowego

c) rozliczenia i zafakturowania usług,

d) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego (o ile dotyczy),

e) marketingowych jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Ponadto Dane Osobowe mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Vouchera/Bonu podarunkowego.
 3. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów, a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym (i) przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań oraz (ii) przepisami podatkowymi.
 4. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 5. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 6. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a, b), c) i f) RODO.

§ 6

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Voucherów zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że zmiana jest korzystniejsza dla Klienta.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest każdorazowo dostępna na stronie internetowej www.whitemagicclinic.pl