1. Niniejszy regulamin dotyczy salonu kosmetycznego White Magic Clinic (z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Zwycięskiej 14ce/b posiadającego stronę www.whitemagicclinic.pl oraz bloga) .
 2. Salon White Magic Clinic jest otwarty : od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych indywidualnie .
 3. Na wizytę można dokonać rezerwacji online ( za pośrednictwem portalu moment.pl )lub telefonicznie pod numerem : 795380209 podanym w zakładce Kontakt.
 4. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów Salonowi White Magic Clinic jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez osobę do tego upoważnioną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom ,firmom i osobom.
 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej mogą ulec zmianie , ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb klienta. O wszystkich kosztach zabiegu Klient jest informowany przed zabiegiem .
 6. Oferowane promocje i rabaty nie łączą się .
 7. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie .
 8. W przypadku spóźnienia salon White Magic Clinic zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi , a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji . W przypadku spóźnienia leżącego po stronie pracownika salonu White Magic Clinic zabieg będzie wykonywany bez skrócenia etapów zabiegowych.
 9. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie , o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani . W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika salonu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji . W pozostałych przypadkach klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem .
 10. W przypadku , gdy klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę , przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki , która przepada z chwilą niestawienia w umówionym terminie .
 11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia , czy ze względu na stan zdrowia , przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych .
 12. Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinien zdjąć biżuterie .
 13. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego ( klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o chorobach układu krwionośnego , limfatycznego , neurologicznego , psychicznego , skóry , kostnego , w szczególności : stanach , zapalnych w fazie ostrej , przebytej żółtaczce , zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami .
 14. Zatajanie chorób , schorzeń , lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie . W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje . Klient jest też zobowiązany do poinformowania pracownika salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu .
 15. Zamówienie usługi w salonie White Magic Clinic jest równoznacznym oświadczeniem klienta , iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki . W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu -pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 16. Zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia , fartuchu i maseczce . Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe :tampony , rękawiczki , ręczniki , waciki , gaziki , które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych . Narzędzia Kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej . Stoły , blaty , fotele , podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania .
 17. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są z obowiązani w jasny sposób udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania .
 18. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu . Klient korzystając z usług Salonu , jednocześnie oznajmia , że zapoznał się z niniejszym regulaminem .
 19. Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie White Magic Clinic . Pracownicy Salonu nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez klienta .
 20. Ewentualne zażalenia należy kierować do mendżerki Salonu White Magic Clinic Kamili Piotrowskiej pod adres e-meil: gabinet@whitemagicclinic.pl
 21. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez salon w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacyjnego Kienta.
 22. Każdy klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie będą zawsze rozpatrzone z chęcią osiągniecia kompromisu i porozumienia . Salon White Magic Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu